Chương trình dành cho khách hàng đăng ký mới sử dụng dịch vụ Internet, Truyền hình của FPT Telecom trong tháng 12/2016

Chương trình dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet, Truyền hình của FPT Telecom